Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Omsorgstandpleje er et tilbud til borgere, som kun vanskeligt eller slet ikke er i stand til at benytte det sædvanlige tandplejetilbud med sygesikringstilskud.

Det kan dreje sig om borgere i kommunens plejeboliger, og det kan dreje sig om beboere i egen bolig, som ikke ved egen eller pårørendes hjælp er i stand til at forlade deres bolig. Det betyder, at egenomsorgen skal være så begrænset, at der er behov for hjælp til personlig pleje.

Visitation til omsorgstandpleje sker via Hjemmeplejen. Det er plejepersonalet omkring borgeren, der efter et individuelt skøn vurderer om betingelserne for en henvisning er opfyldt. Det skal klart fremgå, hvad årsagen til henvisningen er. Tandplejepersonalet har endvidere løbende brug for at kende til patientens fysiske og psykiske helbredstilstand, brug af hjælpemidler og medicin.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.